Quảng cáo & Truyền thông

Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

Buổi 4 – Strategic Elements: User Personas (Chân dung Người dùng)
4.1 – User Personas: Example / Ví dụ Hồ sơ người dùng Xem
4.2 – User Personas: How to record? / Cách ghi chép Hồ sơ người dùng Xem
4.3 – User Personas: Key Questions / Các câu hỏi khai thác Hồ sơ người dùng Xem
4.4 – User Personas: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ Hồ sơ người dùng (Vietnam Airlines) Xem
4.5 – Exercise: User Personas / Bài tập Hồ sơ người dùng Xem
4.6 – Reference: Persona Notepad / Tài liệu tham khảo: Mẫu ghi chú Hồ sơ người dùng Xem
Buổi 5 – Strategic Elements: User Flow (Tiến trình Người dùng)
5.1 – What is User Flow? / Tiến trình người dùng là gì? Xem
5.2 – User Flow: Case study (PVI Sun Life) / Ví dụ Tiến trình người dùng (PVI Sun Life) Xem
5.3 – User Flow: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ Tiến trình người dùng (Vietnam Airlines) Xem
5.4 – Tools to Build User Flow / Công cụ xây dựng Tiến trình người dùng Xem
Buổi 6 – Strategic Elements: User Experience (Trải nghiệm Người dùng)
6.1 – What is User Experience? / Trải nghiệm người dùng là gì? Xem
Buổi 7 – Strategic Elements: Sitemap (Bản đồ Website)
7.1 – What is Sitemap? / Cấu trúc Website là gì? Xem
7.2 – Sitemap: Case study (PVI Sun Life) / Ví dụ Cấu trúc Website (PVI Sun Life) Xem
7.3 – Sitemap – Default Pages and Sections / Cấu trúc Website – Trang chính & trang phụ Xem
7.4 – Reference: Sitemap (PVI Sun Life) / Tài liệu tham khảo: Cấu trúc Website (PVI Sun Life) Xem
7.5 – Exercise: Sitemap / Bài tập Cấu trúc Website Xem
Buổi 8 – Implementation: Design (Thiết kế)
8.1 – UI/ UX Design / Thiết kế giao diện & trải nghiệm người dùng Xem
8.2 – Principles of Design / Các nguyên tắc thiết kế Website Xem
8.3 – Components of A Basic Layout / Các thành phần của một bố cục đơn giản Xem
8.4 – Stage of Design Development / Các giai đoạn phát triển thiết kế website Xem
8.5 – Design Validation / Đánh giá thiết kế Xem
8.6 – Handout (2) / Tài liệu khóa học (2) Xem
Buổi 9 – Implementation: Front-end & Back-end
9.1 – Front-end Development / Xây dựng Front-end Xem
9.2 – Back-end Development / Xây dựng Back-end Xem
9.3 – Content Management System (CMS) / Hệ thống quản trị nội dung (CMS) Xem
Buổi 10 – Implementation: Content (Kế hoạch Nội dung)
10.1 – Content Audit / Kiểm định nội dung Xem
10.2 – Content Strategy / Chiến lược nội dung Xem
10.3 – Content Planning: Brief Guideline / Lên kế hoạch nội dung cho Website Xem
10.4 – Content: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ nội dung (Vietnam Airlines) Xem
10.5 – Tips for Web Copywriting / Các lưu ý khi viết nội dung Website Xem
10.6 – Template: Content Marketing Calendar / Biểu mẫu: Lịch đăng bài viết Xem
10.7 – Exercise: Content / Bài tập xây dựng nội dung Website Xem
Buổi 11 – Implementation: Testing (Kiểm tra và Báo lỗi)
11.1 – Testing Process / Quy trình kiểm tra Xem
11.2 – Handout (3) / Tài liệu khóa học (3) Xem
Buổi 12 – Implementation: Launching – Prepare & Transfer
12.1 – Domain & Hosting / Tên miền & dịch vụ lưu trữ Xem
12.2 – Domain Mapping / Kết nối tên miền với dịch vụ lưu trữ Xem
12.3 – On-Page SEO Guide / Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang Xem
Buổi 13 – Implementation: Launching: Launch, Activate & Promote
13.1 – Launch & Activate / Xuất bản & kích hoạt Website Xem
13.2 – Promoting the Site / Quảng bá Website Xem
Buổi 14 – Implementation: Maintenance (Bảo trì Website)
14.1 – Maintenance / Bảo trì Website Xem
Buổi 15 – Practice: Haravan (Thực hành: Xây dựng Website bằng Haravan)
15.1 – Introduce: LadiPage, WordPress, Haravan / Giới thiệu: LadiPage, WordPress, Haravan Xem
15.2 – Practice: Haravan / Thực hành: Haravan Xem
15.3 – Create an Account / Khởi tạo tài khoản Haravan Xem
15.4 – Customize Theme / Tùy biến giao diện và màu sắc Xem
15.5 – Customize Menu and Navigation / Tùy chỉnh Menu và Navigation Xem
15.6 – Create Content Pages / Tạo các trang nội dung tĩnh Xem
15.7 – Create News Category and Articles / Tạo danh mục và bài tin tức Xem
15.8 – Contact Us & Testimonials / Trang liên hệ và ý kiến khách hàng Xem
15.9 – Create Product List and Detail Page / Trang sản phẩm và dịch vụ Xem
15.10 – Customize the Homepage / Tùy chỉnh giao diện trang chủ Xem
15.11 – Domain and Hosting / Tên miền và gói dịch vụ Xem
Buổi 16 – Practice: WordPress (Thực hành Xây dựng Website bằng WordPress)
16.1 – Practice: WordPress (Thực hành Xây dựng Website bằng WordPress) Xem
16.2 – Install Hosting and WordPress / Cài đặt Hosting & WordPress Xem
16.3 – Basic Administration / Giới thiệu trang quản trị Xem
16.4 – Install WordPress Theme / Cài đặt giao diện Xem
16.5 – Design and Customize Pages (Part 1) / Thiết kế và chỉnh sửa trang (Phần 1) Xem
16.6 – Design and Customize Pages (Part 2) / Thiết kế và chỉnh sửa trang (Phần 2) Xem
16.7 – Writing Posts / Tạo và chỉnh sửa bài viết Xem
16.8 – Customize Menu and Footer / Cài đặt Menu và chân trang Xem
16.9 – Customize Theme and Widgets / Tùy chỉnh giao diện Xem
Buổi 17 – Advancement (Phần nâng cao)
17.1 – Design, Content, Analytics, Search Optimisation / Thiết kế, Nội dung, Phân tích, Tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm Xem

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button