Quảng cáo & Truyền thông

Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

Buổi 4 – Strategic Elements: User Personas (Chân dung Người dùng)
4.1 – User Personas: Example / Ví dụ Hồ sơ người dùng Xem
4.2 – User Personas: How to record? / Cách ghi chép Hồ sơ người dùng Xem
4.3 – User Personas: Key Questions / Các câu hỏi khai thác Hồ sơ người dùng Xem
4.4 – User Personas: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ Hồ sơ người dùng (Vietnam Airlines) Xem
4.5 – Exercise: User Personas / Bài tập Hồ sơ người dùng Xem
4.6 – Reference: Persona Notepad / Tài liệu tham khảo: Mẫu ghi chú Hồ sơ người dùng Xem
Buổi 5 – Strategic Elements: User Flow (Tiến trình Người dùng)
5.1 – What is User Flow? / Tiến trình người dùng là gì? Xem
5.2 – User Flow: Case study (PVI Sun Life) / Ví dụ Tiến trình người dùng (PVI Sun Life) Xem
5.3 – User Flow: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ Tiến trình người dùng (Vietnam Airlines) Xem
5.4 – Tools to Build User Flow / Công cụ xây dựng Tiến trình người dùng Xem
Buổi 6 – Strategic Elements: User Experience (Trải nghiệm Người dùng)
6.1 – What is User Experience? / Trải nghiệm người dùng là gì? Xem
Buổi 7 – Strategic Elements: Sitemap (Bản đồ Website)
7.1 – What is Sitemap? / Cấu trúc Website là gì? Xem
7.2 – Sitemap: Case study (PVI Sun Life) / Ví dụ Cấu trúc Website (PVI Sun Life) Xem
7.3 – Sitemap – Default Pages and Sections / Cấu trúc Website – Trang chính & trang phụ Xem
7.4 – Reference: Sitemap (PVI Sun Life) / Tài liệu tham khảo: Cấu trúc Website (PVI Sun Life) Xem
7.5 – Exercise: Sitemap / Bài tập Cấu trúc Website Xem
Buổi 8 – Implementation: Design (Thiết kế)
8.1 – UI/ UX Design / Thiết kế giao diện & trải nghiệm người dùng Xem
8.2 – Principles of Design / Các nguyên tắc thiết kế Website Xem
8.3 – Components of A Basic Layout / Các thành phần của một bố cục đơn giản Xem
8.4 – Stage of Design Development / Các giai đoạn phát triển thiết kế website Xem
8.5 – Design Validation / Đánh giá thiết kế Xem
8.6 – Handout (2) / Tài liệu khóa học (2) Xem
Buổi 9 – Implementation: Front-end & Back-end
9.1 – Front-end Development / Xây dựng Front-end Xem
9.2 – Back-end Development / Xây dựng Back-end Xem
9.3 – Content Management System (CMS) / Hệ thống quản trị nội dung (CMS) Xem
Buổi 10 – Implementation: Content (Kế hoạch Nội dung)
10.1 – Content Audit / Kiểm định nội dung Xem
10.2 – Content Strategy / Chiến lược nội dung Xem
10.3 – Content Planning: Brief Guideline / Lên kế hoạch nội dung cho Website Xem
10.4 – Content: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ nội dung (Vietnam Airlines) Xem
10.5 – Tips for Web Copywriting / Các lưu ý khi viết nội dung Website Xem
10.6 – Template: Content Marketing Calendar / Biểu mẫu: Lịch đăng bài viết Xem
10.7 – Exercise: Content / Bài tập xây dựng nội dung Website Xem
Buổi 11 – Implementation: Testing (Kiểm tra và Báo lỗi)
11.1 – Testing Process / Quy trình kiểm tra Xem
11.2 – Handout (3) / Tài liệu khóa học (3) Xem
Buổi 12 – Implementation: Launching – Prepare & Transfer
12.1 – Domain & Hosting / Tên miền & dịch vụ lưu trữ Xem
12.2 – Domain Mapping / Kết nối tên miền với dịch vụ lưu trữ Xem
12.3 – On-Page SEO Guide / Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang Xem
Buổi 13 – Implementation: Launching: Launch, Activate & Promote
13.1 – Launch & Activate / Xuất bản & kích hoạt Website Xem
13.2 – Promoting the Site / Quảng bá Website Xem
Buổi 14 – Implementation: Maintenance (Bảo trì Website)
14.1 – Maintenance / Bảo trì Website Xem
Buổi 15 – Practice: Haravan (Thực hành: Xây dựng Website bằng Haravan)
15.1 – Introduce: LadiPage, WordPress, Haravan / Giới thiệu: LadiPage, WordPress, Haravan Xem
15.2 – Practice: Haravan / Thực hành: Haravan Xem
15.3 – Create an Account / Khởi tạo tài khoản Haravan Xem
15.4 – Customize Theme / Tùy biến giao diện và màu sắc Xem
15.5 – Customize Menu and Navigation / Tùy chỉnh Menu và Navigation Xem
15.6 – Create Content Pages / Tạo các trang nội dung tĩnh Xem
15.7 – Create News Category and Articles / Tạo danh mục và bài tin tức Xem
15.8 – Contact Us & Testimonials / Trang liên hệ và ý kiến khách hàng Xem
15.9 – Create Product List and Detail Page / Trang sản phẩm và dịch vụ Xem
15.10 – Customize the Homepage / Tùy chỉnh giao diện trang chủ Xem
15.11 – Domain and Hosting / Tên miền và gói dịch vụ Xem
Buổi 16 – Practice: WordPress (Thực hành Xây dựng Website bằng WordPress)
16.1 – Practice: WordPress (Thực hành Xây dựng Website bằng WordPress) Xem
16.2 – Install Hosting and WordPress / Cài đặt Hosting & WordPress Xem
16.3 – Basic Administration / Giới thiệu trang quản trị Xem
16.4 – Install WordPress Theme / Cài đặt giao diện Xem
16.5 – Design and Customize Pages (Part 1) / Thiết kế và chỉnh sửa trang (Phần 1) Xem
16.6 – Design and Customize Pages (Part 2) / Thiết kế và chỉnh sửa trang (Phần 2) Xem
16.7 – Writing Posts / Tạo và chỉnh sửa bài viết Xem
16.8 – Customize Menu and Footer / Cài đặt Menu và chân trang Xem
16.9 – Customize Theme and Widgets / Tùy chỉnh giao diện Xem
Buổi 17 – Advancement (Phần nâng cao)
17.1 – Design, Content, Analytics, Search Optimisation / Thiết kế, Nội dung, Phân tích, Tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm Xem

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button