Tính chất của truyền thông đại chúng

Quảng cáo & Truyền thông

Khái niệm truyền thông đại chúng và các phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến

Phương tiện truyền thông đại chúng có khả năng lan tỏa thông tin trong một phạm vi rộng. Đây được…

Read More »
Back to top button